Committee Members

Trust Board of Matushri Manibai Shivji Devji Kanya Kelavni Fund
 

Sr

Designation

Full Name

Village

1

  Trustee

  Dr. Ela Manoj Dedhia

  Gundala

2

  Trustee

  Shri Kekin Kunverji Chheda

  Kandagra

3

  Trustee

  Shri Mahendra Gangji Chheda

  Doan

4

  Trustee

  Shri Laxmichand Kunverji Kenia

  Baroi

5

  Trustee

  Shri Vinesh Vasanji Mamania

  Kundrodi

6

  Donor Trustee

  Shri Sanjay Nemji Shah

  Baroi

 

 

Adhikari Board of Matushri Manibai Shivji Devji Kanya Kelavni Fund

Sr.

Designation

Full Name

Village

1

  President

  Shri Dhiraj Devji Rambhia

  Talwana

2

  Vice President

  Adv. Talakshi Ramji Ravji Dharod

  Wadala

3

  Hon. Secretary

  Shri Kishore Kalyanji Kenia
   9820070988, kishore.kenia@gmail.com

  Baroi

4

  Hon. Secretary

  Shri Ashwin Meghji Vira
  9820248012, ashvin_vira@yahoo.co.in

  Patri

 

Managing Committee of Matushri Manibai Shivji Devji Kanya Kelavni Fund

Sr.

Designation

Full Name

Village

1

  Managing Committee

  Adv. Aruna Kalyanji Savla

  Bidada

2

  Managing Committee

  Shri Ashok Shamji Gala

  Wadala

3

  Managing Committee

  Shri Chandrakant Vallabhji Gogri

  Nana Bhadia

4

  Managing Committee

  Shri Dinesh Hansraj Gala

  Wadala

5

  Managing Committee

  Shri Harish Nanji Gogri

  Rayan

6

  Managing Committee

  Shri Jenish Bhaichand Satra

  Gundala

7

  Managing Committee

  Smt Kusum Ramniklal Chheda

  Kundrodi

8

  Managing Committee

  Smt Meera Mahendra Satra

  Gundala

9

  Managing Committee

  Smt Nisha Deepak Bheda

  Bhujpur

10

  Managing Committee

  Adv. Ramesh Lalji Soni

  Wadala